Bilimsel Danışmanlar Kurulu

MN Kardiyoloji

Bilimsel Danışmanlar Kurulu

MN Kardiyoloji Dergisi TÜBITAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanı tarafından dizinlenmektedir.

Medical Network "Kardiyoloji" Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilecek yazıların özellikleri:

Medical Network KARDİYOLOJİ dergisi; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi ve kalbi ilgilendiren göğüs hastalıkları alanlarında, orijinal klinik ve laboratuvar araştırma yazıları, derlemeler, olgu sunuları, orijinal görüntü ve editöre mektup çalışmalarını kapsar.

Dergiye gönderilecek yazıların, tüm yazarlar tarafından sırasıyla imzalanması, etik kurallara uygunluğu ve bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazarlar arasında çıkar çatışması olup, olmadığı ve finansal destek alınıp, alınmadığı yazının kapak sayfasında bildirilmelidir.

Yazılarda anlam ve yazı bakımından gerekli görülen düzeltmeler yayın kurulu veya hakemler tarafından yapılabilir.

Yazıların, başka bir yerde değerlendirmede olmaması ve daha önce hiç bir yer de yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Derginin yayın dili Türkçe’dir, yazıların Türk Dil Kurumu’nun Türkçe  Sözlüğü’ne, Yazım Kılavuzu'na ve Kardiyoloji Terimler Sözlüğü'ne uygun olması gerekir.

Yayın için sunulan yazılar, (gerekli inceleme ve eleştiri aşamalarından geçerek kabul edilip) yayınlandıktan sonra her türlü yayın hakkı Medical Network’a aittir.

Yazım Kuralları

Dergimize gönderilecek bilimsel araştırma yazılarının hazırlanmasında “Biyomedikal Dergilere Gönderilecek Metinlerde Aranan Ortak Koşullar”a uyulmalıdır. Yazım kuralları “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE updated 2021)3 www.icmje.org doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Committee on Publication Ethics (COPE) www.publicationethics.org  tarafından belirlenen Editör ve yazarlar için uluslar arası standarlar dikkate alınmalıdır.

Dergiye gelen yazılar; başlık sayfası, türkçe ve ingilizce özetler,anahtar kelimeler (3-6 adet), giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, teşekkür, kaynaklar, tablolar, şekiller ve alt yazıları bölümlerinden oluşmaktadır. Şekiller ve fotoğraflar mümkünse renkli, ayrıntılar görülecek derecede net ve kaliteli olmalıdır.

Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda "Helsinki Bildirgesi", "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu"'nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Klinik Araştırmalar Etik Kurul"undan, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda ''Hayvan Deneyleri Etik Kurulu''ndan  izin alınması ve ilgili belgenin dergiye gönderilmesi zorunludur. Yazarlar, makalenin GEREÇ VE YÖNTEM bölümünde ilgili etik kurul iznini ve çalışmaya katılmış insanlardan imzalı "Bilgilendirilmiş gönüllü olur" (informed consent) belgesini aldıklarını belirtmek zorundadır.

Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar;

• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak       katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Ön sayfada yazının başlığı, yazarların adları, akademik unvanları, yazının çıktığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adı, soyadı, adresi, ayrıca iş, ev, GSM numaraları ve e-posta adresi, çalışmayı destekleyen kurum adı bulunmalıdır. Yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ise yeri ve tarihi belirtilmelidir. Yazı başlığında kısaltmalar kullanılmamalı, metin içinde açık biçimi belirtilmemiş kısaltmalar yapılmamalı, ölçümler dışında olabildiğince kısaltmalardan kaçınılmalıdır.

Özetler türkçe ve ingilizce olarak, başlıklar dahil 200’er kelime olmalıdır. Yazı ile ilgili en önemli sonuçları ve bu sonuçların değerini içermelidir. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç arabaşlıkları altında toplanmalıdır.

Giriş çalışmanın konusu ve amacı hakkında kaynaklarla desteklenen kısa ve öz bilgi vermelidir.

Gereç ve Yöntem çalışmanın ileriye veya geriye dönük, çift kör ya da rastgele olup olmadığını, deneysel tasarımı, yararlanılan araç-gereci vermeli ve grafik, tablo, fotoğraf, istatistikle desteklenmelidir.

Gereç ve yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinde gerekli durumlarda alt başlıklar kullanılabilir. Kaynaklar, tablolar ve şekiller metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

Bulgular araştırmada elde edilen sonuçları vermelidir.

Tartışma elde edilen verileri tüm olumlu-olumsuz yönleri ile ve kaynaklarla karşılaştırarak sunmalıdır.

Sonuç ayrıntıya girmeden ve tekrara düşmeden elde edilen bulguları, yorumu ve önerileri sunmalıdır.

Kaynak sayısı en fazla 25 olmalıdır. Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre yazıda geçiş sırasına göre yazılmalı ve sıraları içinde uygun yerde parantez içinde belirtilmelidir. Parantez içinde birden fazla kaynak varsa ilk ve son rakam arasına çizgi konarak ayrılmalıdır. Yazar sayısı 6’ya kadar olan metinlerde (6 dahil), bütün yazarlar yazılmalı, 6’dan fazla olanlarda ise ilk 3 yazar yazılmalı ve “et al.”, veya “ve ark.”, kısaltması kullanılmalıdır. Kişisel görüşmeler, yayınlanmamış gözlemler, özetler, bildiri ya da poster biçimindeki sunumlar kaynak olarak gösterilemez, çok gerekli ise metinde ayraç içinde geçebilir. Yerli kaynaklardan olabildiğince yararlanılmaya özen gösterilmelidir. Dergi adları “Index Medi cus” a uygun olarak kısaltılmalıdır.

Kaynakların yazımı için örnekler

Dergi: 5. Yim JM, Hoon TJ, Bittar N, et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitor in survivors of acute MI. Am J Cardiol 1995;75:1184-6.

Kitap: 7. Wood P. Diseases of the Heart and Circulation Philadelphia: JB Lippincott 1956:839.

Kitaptan bir bölüm: 9. Meidell RS, Gerara RD, Sambrook JF. Molecular biology of thrombolytic agents. In: Roberts R. Editor. Molecular Basis of Cardiology.Cambridge, MA: Black well Scientific Publications, 1993;295-324.

Olgu Sunumları gerçekten orijinal katkı sağlamalıdır. Metin 500-1000 kelime arasında olmalıdır. Yazar sayısı en fazla 5 olabilir. Olgu sunumlarında özet 100 kelimeyi geçmemeli, şekil ve tablo sayısı 5, kaynak sayısı en fazla 10 olmalıdır. Ayrıca;

• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gereklidir.

Derlemeler en son yenilikleri kapsayacak ve yurdumuzdaki gelişmeleri de içine alacak şekilde ve mümkünse o konuda çalışmaları olan yazarlarca yazılmalıdır. Kısa bir Türkçe ve Ingilizce özet ile anahtar kelimeler (3-6 adet) bulunmalıdır.

Editör'e, dergi de yayınlanan her yazı için mektup yazılabilir ve yazarlarca cevaplandırılması istenebilir. Dergide özellikle kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi alanındaki her türlü toplantı; tarih, konu ve konuşmacıları bildirmek şartıyla yayınlanır. Ayrıca bu alanlarda yazılmış ve basılmış kitaplar okurlara iletilir.

Dergiye gelen her yazı, bilimsel olarak değerlendirilmeden önce,yukarıda söz edilen şartlara uygunluk açısından gözden geçirilir. Bu şartlara uymayan yazılar düzeltilmesi için yazara geri gönderilir.

Yazarlarımız, yazılarının durumunu www.mnkardiyoloji.com.tr adresinden takip edebilirler.

Yazıların Gönderileceği Adres:

https://www.mnkardiyoloji.com.tr/yazi_gonder.asp

kardiyoloji@medicalnetwork.com.tr

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, MN Kardiyoloji dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. MN Kardiyoloji, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.

Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında MN Kardiyoloji dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.