Bilimsel Danışmanlar Kurulu

MN Kardiyoloji

Bilimsel Danışmanlar Kurulu

MN Kardiyoloji Dergisi TÜBITAK ULAKBİM Tıp Veri Tabanı tarafından dizinlenmektedir.

Medical Network "Kardiyoloji" Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilecek yazıların özellikleri:

Medical Network KARDİYOLOJİ dergisi; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi ve kalbi ilgilendiren göğüs hastalıkları alanlarında, orijinal klinik ve laboratuvar araştırma yazıları, derlemeler, olgusunuları, orijinal görüntü ve editöre mektup çalışmalarını kapsar.Yazıların, tüm yazarlar tarafından sırasıyla imzalanması ve etik kurallara uygunluğu, bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.

Yazılarda anlam ve yazı bakımından gerekli görülen düzeltmeler yayın kurulu veya hakemler tarafından yapılabilir.

Yazıların, başka bir yerde değerlendirmede olmaması ve daha önce hiç bir yer de yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Derginin yayın dili Türkçe’dir, yazıların Türk Dil Kurumu’nun Türkçe  Sözlüğü’ne, Yazım Kılavuzu'na ve Kardiyoloji Terimler Sözlüğü'ne uygun olması gerekir.

Yayın için sunulan yazılar, (gerekli inceleme ve eleştiri aşamalarından geçerek kabul edilip) yayınlandıktan sonra her türlü yayın hakkı Medical Network’a aittir.

 

Yazım Kuralları

Dergiye gelen yazılar; başlık sayfası, türkçe ve ingilizce özetler,anahtar kelimeler (3-6 adet), giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, teşekkür, kaynaklar, tablolar, şekiller ve alt yazıları bölümlerinden oluşmaktadır. Şekiller ve fotoğrafları mümkünse renkli,ayrıntılar görülecek derecede net ve kaliteli olmalıdır.

Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda "Helsinki Bildirgesi", "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu"'nda belirtilen esaslara ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine uygunluk ilkesini kabul eder.

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, "Klinik Araştırmalar Etik Kurul"undan izin alınması ve ilgili belgenin dergiye gönderilmesi zorunludur. Yazarlar, makalenin GEREÇ VE YÖNTEM bölümünde ilgili etik kuruldan ve çalışmaya katılmış insanlardan imzalı"Bilgilendirilmiş gönüllü olur" (informed consent) belgesini aldıklarını belirtmek zorundadır. Etik Kurul onayının bir kopyasının dergiye gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır.

Ön sayfada yazının başlığı, yazarların adları, akademik unvanları,yazının çıktığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adı, soyadı, adresi, ayrıca iş, ev, cep, faks numaraları ve e-posta adresi, çalışmayı destekleyen kurum adı bulunmalıdır. Yazı daha önce bilimsel bir toplantı da sunulmuş ise yeri ve tarihi belirtilmelidir. Yazı başlığında kısaltmalar kullanılmamalı, metin içinde açık biçimi belirtilmemiş

kısaltmalar yapılmamalı, ölçümler dışında olabildiğince kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Türkçe ve ingilizce olarak, başlıklar dahil 200’er kelime olmalıdır. Yazı ile ilgili en önem li sonuçları ve busonuçların değerini içermelidir.

Özet;  AMAÇ ,YÖNTEM ,BULGULAR ve arabaşlıkları altında toplanmalıdır. Giriş çalışmanın konusu ve amacı hakkında kaynaklarla desteklenen kısa ve öz bilgi vermelidir.Gereç ve Yöntem çalışmanın ileriye veya geriye dönük, çift kör yada rastgele olup olmadığını, deneysel tasarımı, yararlanılan araç-gereci vermeli ve grafik, tablo, fotoğraf, istatistikle desteklenmelidir.Gereç ve yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerin de gerekli durumlar da alt başlıklar kullanılabilir. Kaynaklar, tablolar ve şekiller metin de geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Bulgular araştırmada elde edilen sonuçları vermelidir.

Tartışma elde edilen verileri tüm olumlu-olumsuz yönleri ile ve kaynaklarla karşılaştırarak sunmalıdır.Sonuç ayrıntıya girmeden ve tekrara düşmeden elde edilen bulguları, yorumu ve önerileri sunmalıdır.

Kaynak yazıda geçiş sırasına göre yazılmalı ve sıraları içinde uygun yerde parantez içinde belirtilmelidir. Parantez içinde birden fazla kaynak varsa ilk ve son rakam arasına çizgi konarak ayrılmalıdır.

Yazar sayısı 6’ya kadar olan metinlerde (6 dahil), bütün yazarlar yazılmalı, 6’dan fazla olanlarda ise ilk 3 yazar yazılmalı ve “et al.”, veya “ve ark.”, kısaltması kullanılmalıdır. Kişisel görüşmeler, yayınlanmamış gözlemler, özetler, bildiri ya da poster biçimindeki sunumlar kaynak olarak gösterilemez, çok gerekli ise metinde ayraç içinde geçebilir.

Yerli kaynaklardan olabildiğince yararlanılmaya özen gösterilmelidir.

Dergimize gönderilecek bilimsel araştırma yazılarının hazırlanmasında “Biyomedikal Dergilere Gönderilecek Metinlerde Aranan Ortak Koşullar”a uyulmalıdır. Yazım kuralları “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE updated 2014) 3 www.icmje.org doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Committee on Publication Ethics (COPE) www.publicationethics.org  Editör ve yazarlar için uluslararası standarları dikkate alınmalıdır.

Dergi adları “Index Medicus” a uygun olarak kısaltılmalıdır.

Kaynakların yazımı için örnekler

Dergi

5. Yim JM, Hoon TJ, Bittar N, et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitor in survivors of acute MI. Am J Cardiol 1995;75:1184-6.

Kitap

7. Wood P. Diseases of the Heart and Circulation Philadelphia: JB Lippincott 1956:839.

Kitaptan bir bölüm

9. Meidell RS, Gerara RD, Sambrook JF. Molecular biology of thrombolytic agents. In: Roberts R. Editor. Molecular Basis of Cardiology.Cambridge, MA: Black well Scientific Publications, 1993;295-324.

Olgu Sunuları gerçekten orijinal katkı sağlamalıdır. Metin 500-1000 kelime arasında olmalıdır. Yazar sayısı en fazla 5 olabilir. Olgu sunularında özet 100 kelimeyi geçmemesi, şekil ve tablo sayısı 2, kaynak sayısı en fazla 6 olmalıdır.

Derlemeler en son yenilikleri kapsayacak ve yurdumuzda ki gelişmeleri de içine alacak şekilde ve mümkünse o konuda çalışmaları olan yazarlarca yazılmalıdır.

Kısa bir Türkçe  ve Ingilizce özet ile anahtar kelimeler (3-6 adet) bulunmalıdır.

Editör'e, dergi de yayınlanan her yazı için mektup yazılabilir ve yazarlarca cevaplandırılması istenebiir. Dergi de özellikle kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi alanında ki her türlü toplantı; tarih, konu ve konuşmacıları bildirmek şartıyla yayınlanır. Ayrıca bu alanlar da yazılmış ve basılmış kitaplar okurlara iletilir.

Dergiye gelen her yazı, bilimsel olarak değerlendirilmeden önce,yukarıda söz edilen şartlara uygunluk açısından gözden geçirilir. Bu şartlara uymayan yazılar düzeltilmesi için yazara geri gönderilir.

Dergimiz ayrı basım (reprint) vermez.

Yazarlarımız, yazılarının durumunu www.medicalnetwork.com.tr adresinden takip edebilirler.

 

Yazıların Gönderileceği Adres:

Çalışmalarınızı online olarak adresimizdeki linkinden gönderebileceğiniz gibi kardiyoloji@medicalnetwork.com.tr adresimize ek olarak gönderebilirsiniz.

 

Yazışma Adresi

Prof.Dr. Çetin EROL

MN Kardiyoloji Dergisi

Atakan Sk. No:22/6 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul